Bezpečnostný list

Bezpečnostný list produktu obsahuje informácie k produktu, zdravotných rizík, bezpečnostných opatrení.

Bezpečnostný list v PDF

1. Označenie látky / príprava produktu názov: PERMADICHTGEL / WETBLOC

spoločnosť: Hoffmann & Kisker GbR Kolkwitzer str. 36Bezpečnostný list produktu wetBLOC

2. Pri úniku materiálu na podlahu, môže byt v spojení s vlhkom či vodou klzká.

3. Chemická charakteristika:

Popis: Natriumpolyacrylat, prekrížené.

EINECS: Polymér

4. Pokyny pre prvú pomoc:

Pri zasiahnutí očí: riadne vypláchnite vodou. V prípade potreby vyhľadajte lekárskou pomoc.

Styk s kožou: umyť vodou a mydlom, špinavú bielizeň vyprať.

Pri požití: pokiaľ je Vám nevoľno – vyhľadajte lekársku pomoc.

5. Nebezpečie pri požiari: oxid uhoľnatý, oxid uhličitý

Ochranné požiarne prostriedky: vhodné hasiace prostriedky: vodný hasiaci prístroj, pena, oxid uhličitý, suché chemické hasiace prístroje.

6. Náhodné uvoľnenie na podlahu: Pri úniku materiálu na podlahu, môže byt v spojení s vlhkom či vodou klzká!

Opatrenie na ochranu životného prostredia: malé zbytky nariediť dostatočne s vodou a vyliať do kanalizácie, ktorá je napojená na čističku odpadových vôd.

7. Starostlivosť a skladovanie, spracovanie informácií o bezpečnom zaobchádzaní:

Ochrana dýchacích ciest: limit prekročený a prach (viď. bod 8). Je nutné mať odvetrané pracovisko. Zamedzíte tak hromadeniu nánosu prachu.

Oheň a ochrana proti výbuchu: Vytvoriť opatrenie, aby nedochádzalo k tvorbe statickej elektriny, ktorá môže v kombinácii s nahromadeným jemným prachom vo vzduchu spôsobiť výbuch.

Požiadavka na skladovacie priestory : suchý sklad

8. Obmedzovanie expozície/osobné ochranné pomôcky

Kontrola hraničných hodnôt na pracovisku

Upozornenie: Európska asociácia (EDANA) odporúča limitnú hodnotu od

0,05 mg/cbm alveolového prachového podielu super absorpčného polyméru

(veľkosť častíc pod 10 Mikrónov), podľa 2-ročnej inhalačnej štúdie NOEL (viď bod 11)

Základ: MAK

Hodnota: 0,05 mg/m3 / A Kat.

Osobné ochranné prostriedky, ochrana dýchacích ciest: dostatočne odvetrané pracovisko.

Ochrana rúk: podľa potreby, je možné použiť rukavice

Ochrana očí: podľa potreby ochranné okuliare

Hygienické opatrenia: dodržovať obvyklé opatrenie pri styku s chemikáliami a dodržiavať pravidlá čistoty.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: gél

Farba: biela

Zápach: bez zápachu

Bod tuhnutia: neuvedený

Bod vzplanutia: nehorľavý

Tlak pary: < 10 hPa pri 20,0 °C

Hustota: ~ 680,0 kg/m3

Rozpustnosť vo vode: nerozpustné pri 20,0 °C a pH ~6 a 1,0 g / lin 0,9 % NaCl

10. Stabilita a reaktivita

tepelné zloženie: > 200 ° C za podmienok bežných pri aplikácii je stabilný

11. Toxikologické informácie:

Akútna toxicita – ústna : Očakáva sa, že bude mať nízku toxicitu. LD50 > 5000 mg/kg

Akútna toxicita – dermálna : Očakáva sa, že bude mať nízkou toxicitu. LD50 > 5000 mg/kg

Akútna toxicita – vdýchnutie : Nepovažuje sa za nebezpečný pri vdýchnutí za normálnych podmienok použití.

Kožná dráždivosť : Očakáva sa, že bude slabo dráždivý.

Očná dráždivosť : Očakáva sa, že bude slabo dráždivý.

Dráždivosť dýchacieho ústrojenstva: Nadýchanie pár nebo hmly môže spôsobiť podráždenie.

Precitlivenosť pokožky : Nepredpokladá sa senzibilita kože.

Toxicita pri opakovanej dávke: Neočakáva sa, že bude nebezpečný.

Mutagenita : Nepredpokladá sa riziko mutagénneho pôsobenia.

12. Ekologické informácie

Výsledky eliminácie (Perzistencia a odbúrateľnosť)

Biologická odbúrateľnosť: Metóda OECD 302B

Eliminácia: produkt je dobre eliminovateľný

Ciliatentoxität: Tetrahymena pyriformis EC50 > 6000 mg/l

Čas expozície: 24,00 h

Bakteriálna toxicita: Ps. Putida EC50 > 6000 mg/l

Čas expozície: 24,00 h

Metoda: DEV L 8

Rybia toxicita: Leuciscus idus LC50> 5500 mg/l 4

Čas expozície: 96,00 h

Metoda: OECD 203

Danio rerio LC50> 4000 mg/l

Čas expozície: 96,00 h

Metoda: OECD 203

Ďalšie informácie: Bod 11 a 12 boli prevedené ekologické a toxikologické laboratórne skúšky po dobu 2 rokov u porovnateľného výrobku.

13. Pokyny pre likvidáciu

Výrobok Zodpovednosti pôvodcu odpadu je určiť toxicitu a fyzikálne vlastnosti vzniknutého odpadu, určiť správnu klasifikáciu odpadu (podľa katalógu odpadov) a vhodné spôsoby zneškodnenia, v zhode s platnými zákonmi.

Obal: po vymytí je možné ho znovu použiť.

14. Preprava

ADR – táto látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa ADR nariadenia.

RID – táto látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa RID nariadenia.

ADNR – táto látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa ADNR nariadenia

IMDG – táto látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre dopravu podľa IMDG nariadenia

IATA (môže sa odlišovať pre rôzne krajiny) – táto látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa IATA nariadenia.

15. Informácie o predpisoch

Informácie o právnych predpisoch nemusia byť úplné. Na túto látku sa môžu vzťahovať aj iné predpisy.

EC Klasifikácia : Podľa kritérií EC nie je klasifikované ako nebezpečný.

EC Symboly : Nie sú vyžadované

EC Vety označujúce špecifickou rizikovosť (R-vety): Neklasifikované.

EC Pokyny pre bezpečné : Neklasifikované.

16. Ďalšie informácie

R-vety: Neklasifikované.

Bezpečnostný list – Verzia č.1

Bezpečnostný list – Dátum účinnosti: 1.8.2016

Bezpečnostný list – Revízia : Zvislá linka (|) na ľavom okraji znamená zmenu od predchádzajúcej verzie.

Bezpečnostný list – Právne predpisy: Nariadenie 1907/2006/ES

Distribúcia bezpečnostného listu: S informáciami obsiahnutými v Bezpečnostnom liste by mali byť oboznámené všetky osoby, ktoré by mohli prísť s látkou do styku.

Prehlásenie : Tieto informácie sú založené na našich súčasných znalostiach a sú určené k popísaniu produktu z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Nemôžu preto byť považované za záruku špecifické vlastnosti výrobku.